Rodo

KLAUZULA INFORMACYJNA

w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej zwane „RODO”), informujemy Panią/Pana, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ENERGA Organizacja Odzysku Produktów i Opakowań S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Iłżeckiej 26E, 02-135 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000290737, REGON: 141083235, NIP: 5213456382, wysokość kapitału zakładowego Spółki: 3.224.839 zł, adres e-mail: biuro@energasa.com , numer telefonu: +48 222 90 79 45, zwana dalej Administratorem Danych Osobowych.
 2. Osobą kontaktową we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych w ENERGA Organizacja Odzysku Produktów i Opakowań S.A. jest Administrator,
  z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: daneosobowe@energasa.com , telefonicznie na numer telefonu: +48 222 90 79 45, lub pisemnie na adres siedziby Administratora Danych Osobowych, wskazany w pkt 1.
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w następujących celach
  i na podstawie:
 1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO - w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO - w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych osobowych (wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych, np. wystawianie i przechowywanie faktur albo dokumentów księgowych, bądź wynikającego z przepisów o ochronie środowiska).
 3. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - w celu zapewnienia kontaktu, w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, w celu archiwizacji danych.
 1. Pani/Pana dane osobowe są lub mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
 1. podmiotom i organom uprawnionym do otrzymywania danych na podstawie przepisów prawa;
 2. dostawcom usług zaopatrującym Administratora danych osobowych w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne umożliwiające zarządzanie organizacją Administratora danych osobowych (w szczególności firmom kurierskim
  i pocztowym, dostawcom usług teleinformatycznych);
 3. dostawcom usług kadrowo-płacowych i księgowych;
 4. dostawcom usług prawnych oraz wpierającym Administratora danych osobowych w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym);
 5. podmiotom świadczącym Administratorowi danych osobowych usługi
  lub podmiotom, którym Administrator danych osobowych powierzył przetwarzanie danych na podstawie umowy.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 2. Pani/Pana dane osobowe przechowywane są przez następujący okres, gdy:
 1. dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy przez okres niezbędny dla zawarcia i wykonania umowy oraz rozliczeń po jej zakończeniu, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia
  lub dochodzenia ewentualnych roszczeń;
 2. dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego przez okres niezbędny do jego wypełnienia wynikający z przepisów prawa;
 3. dane osobowe będą przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych - do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, lub w przypadku ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń przez okres niezbędny do zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń
  z umowy;
 1. Przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych prawo do sprostowania (poprawiania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych osobowych.
  W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/pan prawo jej wycofania - zgodę można odwołać
  w dowolnym momencie; wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się
  z Administratorem (dane kontaktowe wskazane w pkt 2 powyżej).
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji każdego
  z powyższych celów.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

W przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane przez Administratora danych osobowych w sposób inny niż bezpośrednio od Pani/Pana, zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 RODO, dodatkowo informujemy Panią/Pana, iż:

 • zbieramy następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię nazwisko, stanowisko, adres email, nr tel.
 • przetwarzane przez Administratora Pani/Pana dane osobowe mogą pochodzić
  z innego źródła, np. z zawartej umowy, z internetu, z bazy kontaktowej, z publicznych rejestrów.