Akty prawne

Podstawa prawna do funkcjonowania Energa Organizacja Odzysku Produktów i Opakowań S.A.

- Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. 2007 nr 90 poz. 607)

Dodatkowo ramy prawne funkcjonowania Energa Organizacja Odzysku S.A. wyznaczają następujące ustawy:

- Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627)

- Ustawa z dn. 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21).

- Ustawa z dn. 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 460)

Funkcjonowanie stacji demontażu oraz punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Ramy prawne dla działania stacji demontażu pojazdów oraz punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji wyznacza:

Ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji z dn. 20 stycznia 2005 r. (Dz. U. 2013 poz. 1162)

Ustawa ta działa w powiązaniu z:

- Ustawa z dn. 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 nr 98 poz. 602).

oraz z

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE z dn. 18 września 2000 r. w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. Urz. WE L 269 z 21.10.2000, str. 34, z późn. zm.)

Ustawowe obowiązki dla Producentów i Importerów akumulatorów, opon, olejów i produktów w opakowaniach określają:

- Ustawa z dn. 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 poz. 888)

- Ustawa z dn. 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. nr 79 poz. 666)

- Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. 2007 nr 90 poz. 607)


Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. 2007 nr 90 poz. 607)


Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21)